REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„VARTOŚCIOWE PAKIETY”
Luty 2020

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „VARTOŚCIOWE PAKIETY", zwanego dalej „Programem”, jest  ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom o numerze NIP 626-274-45-26 zwana dalej „Organizatorem” działającym na zlecenie Clarios Poland Sp. z o. o. ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter niepubliczny a przeznaczony jest dla Punktów Sprzedaży Detalicznej, które współpracują z oficjalnymi dystrybutorami   firmy Clarios Poland Sp. z o. o.
 4. Program prowadzony jest w okresie od dnia 10.02.2020 do 13.03.2020 r.  lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny.
 5. Celem Programu jest wzrost sprzedaży produktów marki VARTA 
 6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Programem (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od jakichkolwiek innych czynności wykonywanych przez Uczestnika na rzecz Innych Podmiotów, ani od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi lub do sprzedaży których doprowadzi Uczestnik Programu zarówno w czasie trwania Programu, jak i po jego zakończeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.VARTOsciowepakiety.pl.

 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Program przeznaczony jest dla:
  a) Punktów Sprzedaży Detalicznej, które współpracują z oficjalnymi dystrybutorami   firmy Clarios Poland  Sp. z o. o. Lista oficjalnych dystrybutorów dostępna jest po linkiem: https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/varta-partner
  b) Program nie jest skierowany i nie dotyczy sprzedaży dystrybutorów do sieci własnych (oddziały, filie, sklepy) jak również w jakikolwiek sposób powiązanych kapitałowo z tymiż.
 2. Aby wziąć udział w Programie, osoby wskazane w punkcie 2.1.a) są zobowiązane:
  a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.VARTOsciowepakiety.pl. z zaznaczeniem którą kartę podarunkową wybiera.
  b) w okresie od 10.02.2020 do 13.03.2020 r. zakupić co najmniej jeden z pakietów promocyjnych Programu i potwierdzić go fakturą VAT od oficjalnego dystrybutora firmy Clarios Poland Sp. z o.o. i przesłać kopię za pomocą strony www.VARTOsciowepakiety.pl
  - Pakiet 1 – 10 pkt. za zakup akumulatorów VARTA potwierdzony jedną fakturą
  - Pakiet 2 – 20 pkt. za zakup akumulatorów VARTA potwierdzony jedną fakturą
  - Pakiet 3 – 30 pkt. za zakup akumulatorów VARTA potwierdzony maksymalnie dwiema fakturami
  - Pakiet 4 – 50 pkt. za zakup akumulatorów VARTA potwierdzony maksymalnie trzema fakturami
  c) zasady naliczania akumulatorów do samochodów osobowych w poszczególnych pakietach:
  - VARTA Silver dynamic AGM – 1 szt. = 1 pkt
  - VARTA Blue dynamic EFB – 1 szt. = 1 pkt
  - VARTA Silver, VARTA Blue, VARTA Black – 1 szt. = 1 pkt
  d)  zasady naliczania akumulatorów do samochodów ciężarowych w poszczególnych pakietach:
  - VARTA Promotive Trio: Silver, Blue, Black 1 szt. = 2 pkt
  - VARTA Promotive EFB 1 szt. = 2 pkt
  - VARTA Promotive AGM 1 szt. = 2 pkt.
  e) w Programie biorą udział wyłącznie akumulatory wymienione w paragrafie 2.2 ,c i d.

 

III. Nagrody

 1. Za zakup pakietów Programu wymienionych w paragrafie 2.2 Regulaminu i złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów przysługuje prawo zakupu wybranej karty podarunkowej w cenie 1 zł brutto:
  a) Pakiet 1
  10 pkt. zdobytych za zakup akumulatorów VARTA – karta o wartości 100 zł brutto (Media Markt, BP, Sephora lub Decathlon)
  b) Pakiet 2
  20 pkt. zdobytych za zakup akumulatorów VARTA – karta o wartości 220 zł brutto (Media Markt, BP, Sephora lub Decathlon)
  c) Pakiet 3
  30 pkt. zdobytych za zakup akumulatorów VARTA – karta o wartości 350 zł brutto (Media Markt, BP, Sephora lub Decathlon)
  d) Pakiet 4
  50 pkt. zdobytych za zakup akumulatorów VARTA – karta o wartości 650 zł brutto (Media Markt, BP, Sephora lub Decathlon)
 2. Organizator Programu wystawi Uczestnikowi notę księgową w wysokości 1 zł brutto za każdą kartę podarunkową, płatne gotówką przy odbiorze przesyłki.

 

IV. KOMUNIKACJA

 1. Organizator będzie się komunikował z Uczestnikami Programu za pośrednictwem e-mail, telefonu oraz strony internetowej www.VARTOsciowepakiety.pl
 2. Uczestnik może uzyskać informacje pod numerem telefonu 32 608 69 50 lub pod adresem e-mail: promocja@VARTOsciowepakiety.pl
 3. Wysyłka kart podarunkowych odbędzie się po weryfikacji zgłoszeń. Karty te zostaną doręczone niezwłocznie do Uczestników na adres podany przez Uczestników w zgłoszeniu uczestnictwa w Programie na koszt organizatora nie później niż do 07.04.2020.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 5. Uczestnik Programu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
 6. W razie nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie, niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia zgłoszenia Uczestnictwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Programu.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.1. nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym miały być wydanie nagrody, zgodnie z punktem 2.11. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie nazwy i adresu Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe  w nim użyte mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Akcja przeznaczona dla sprzedawców współpracujących z oficjalnymi dystrybutorami VARTA.
Szczegóły promocji tel. 32 608 69 50, e-mail: promocja@VARTOsciowePAKIETY.pl